درباره ما

واحد تجارى حاج محمد با اندوخته اى غنى از تجربيات و طرحهاى به روز در زمينه طرح و مدل و كيفيتى بالا با هدفگذارى هاى بلند مدتو انديشمندانه از سال ١٣٥٩توسط برادران حاج محمد بنيان نهاده شده در طى 39 سال گذشته كسب تجربه و گام هاى بلند برنامه ريزى شده با بهره گيرى از دانش و مدلهاى روز دنيا در صنعت كفش و در سايه حمايت حمايت هاى هميشگى و بى دريغ هموطنان بزرگوار توانسته است نتنها در بخش طراحى بلكه در حيطه خدمات فروش و پس از فروش هم فعاليت خودرا در سطح استاندارد هاى برند هاى خوب اروپايى مطرح نمايد و اينك مدلها و طراحى هاى اين تجارتخانه قابل رقابت با دنياى روز كفش بچه گانه مى باشد